Középfokú Nyelvvizsga Követelményei

A1-2

 1. A kijelentő és kérdő mondat szórendje; egyszerű jelen (Present Simple;  tagadás: Present Simple
 2. Birtokos névmások (my, your, his, her…); önálló birtokos névmás: mine, yours, his, hers… ; személyes névmások tárgyesete/ részes esete (me, you, him, her…)
 3. A főnevek és többes száma (Uncountable/ countable); How much/ many, névelő (the, a, an, zero article); There is/ are; There/ it helyes használata
 4. Present Simple- Continuous (Egyszerű – folyamatos jelen)
 5. Óra, idő, számok; Sorszámnév
 6. Comparison (melléknév középfok); Superlative (melléknév felsőfok); Melléknév fokozása, hasonlítás, szerkezetek, ellentétpárok
 7. Modális segédigék: can, can’t; Modális igék: have to, need to, should
 8. Adverbs: alapvető határozószók
 9. Múlt idő (Past Simple, Continuous) használata, tagadása; Irregular Verbs 1., 2. alak; Jelen és múlt idő magabiztos használata; used to – would
 10. Prepozíciók: idő és helyhatározók; Alapvető ’phrasal verbs’ használata
 11. A jövő idő kifejezése, tagadása; will, won’t; Going to jövőidejű jelentése; Going to, Present Continuous jövő idő kifejezésére
 12. Felszólítás: Imperative
 13. ’How’ kérdések; ’What’ kérdések
 14. Célhatározói szerkezet (to do something)
 15. Present Perfect használata, kijelentő mód, tagadás, kérdés; Present Perfect Continuous
 16. Szóképzés; Szóösszetétel
 17. Feltételes mód: Conditional 1,2,3
 18. Passive (Szenvedő szerkezet); Passive: modális segédigék szenvedőben
 19. Indirect Speech: függő beszéd; Indirect questions
 20. which/that/whose/when/where kötőszavak
 21. Okhatározói, célhatározói mondatok

B1-2

 1. Az igeidők rendszere. Aktív és passzív mondatszerkesztés; Modális segédigék múlt ideje; Kötelesség, engedély, lehetségesség, következtetés kifejezése módbeli segédigék segítségével. Jelen, múlt igeidőkben és passzívban. Valószínűség kifejezése
 2. Past Perfect: régmúlt; Past Perfect Continuous
 3. Both, either, neither
 4. A szövegkohéziós kötőszavak használata, linking words
 5. Narrative tenses: elbeszélés
 6. Az igeidők rendszerének áttekintése: Simple, Continuous, Perfect aspektusok
 7. Feltételes mód és kötőmód használatának áttekintése, Subjunctive
 8. if/when, there/it, as if/as though
 9. Szóképzés: különféle szófajok közötti ugrás, wordformation
 10. Igei vonzatok, prepozíciók
 11. Phrasal verbs használata
 12. Függő beszéd – áttekintés
 13. Szenvedő szerkezet használata minden igeidőben és igemódban
 14. Műveltető szerkezet, have something done, get somebody to do something
 15. Igeidőrendszer – általános áttekintés