Nyelvvizsga Kalauz – Hogyan válasszunk nyelvvizsgát?

Egy jó nyelvtanár, ha elegendő időt tölt tanítványával, kiismeri, melyek a diák erősségei és gyengeségei, és azok alapján ajánl neki megfelelő nyelvvizsgafajtát. Ma Magyarországon rengeteg nyelvvizsga közül választhatunk, és ezek között nincs két egyforma. A különböző nyelvvizsgafajták sok téren eltérhetnek egymástól. Például:

 • az írásbelin a feladatok típusaiban
 • a rendelkezésre álló időkeretben
 • az írandó szövegek hangvételében és hosszában
 • abban, hogy magyarul vagy angolul kell-e válaszolni a feladatlapokon
 • abban, hogy magnóhallgatás során hányszor hallgathatják meg a szövegeket a vizsgázók
 • abban, hogy a beszélgetés vizsgarészen a diák egyedül vagy egy másik vizsgázóval együtt vész-e részt
 • vagy épp azzal kapcsolatban, megengedett-e a szótárhasználat bármely vizsgarészen.

Azt is érdemes mérlegelni, hogy egynyelvű vagy kétnyelvű, államilag elismert vagy nemzetközi nyelvvizsga lenne a legjobb választás a vizsgázónak, illetve azt is, hogy a vizsgát egy vagy két részletben kívánja letenni. Nézzük meg ezeket a faktorokat kicsit közelebbről!

Mi a különbség az egynyelvű és a kétnyelvű vizsgák között?

 • egynyelvű nyelvvizsgák: A feladatok idegennyelven szerepelnek a vizsga során. Nem tartalmaznak közvetítési feladatot, vagyis fordítást. Rövidebbek, mint a kétnyelvűek. Nagyobb hangsúly van a diák tényleges, saját, aktív tudásán.
 • kétnyelvű nyelvvizsgák: A feladatok magyarul szerepelnek. Tartalmaznak közvetítési (vagyis fordítási) feladatot. A kétnyelvű nyelvvizsgák hosszabbak, több feladatból állnak, de ez időben kompenzálásra kerül. Az írásbeli vizsga során lehet szótárt használni.

Mi a különbség az államilag elismert és a nemzetközi nyelvvizsgák között?

 • államilag elismert nyelvvizsgák: Magyarországon való boldoguláshoz megfelelőek (plusz pontot jelentenek felvételi eljárásnál, diplomaszerzéshez alkalmasak, nyelvpótlék kapható értük magyar munkáltatóktól stb.)
 • nemzetközi nyelvvizsgák: Külföldön elfogadottak (némelyeket magyarországi boldoguláshoz azonban honosíttatni kell). Ország- és/vagy intézményfüggő, hogy melyiket kérik a jelentkezőktől. Drágábbak, mint államilag elismert társaik.

Ma Magyarországon van pár hibrid nyelvvizsgatípus, amelyek mind államilag, mind nemzetközileg elismert bizonyítványt is adnak. Ezeket cikkünk végén található táblázatunkban feltüntetjük, sok más hasznos információval együtt.

Hogyan épül fel egy nyelvvizsga?

Minden vizsga szóbeli (A) és írásbeli (B) részből áll. Ezek együtt adják a komplex (C) típusú nyelvvizsgát. Sikeres nyelvvizsgához minimum 60%-ot kell elérni.

A vizsgarészek egyben és külön is letehetőek. Külön letett A és B rész is komplexnek minősül. Az egyszerre, komplexen letett nyelvvizsga azonban általában olcsóbb és a vizsgarészek kompenzálhatják egymást. Tehát ha az írásbeli csak 57%-kal sikerül, de a vizsgázó kapott 65%-ot a szóbelin, akkor sikeres C típusú nyelvvizsgát vehet át. Ha A és B részt külön teszi le a vizsgázó, mindkettőn el kell érnie a min. 60%-ot.

A szóbeli rész beszélgetésből és magnóhallgatásból (más néven labor, hallásutáni értés vagy beszédértés) áll.

Az írásbeli rész pedig írásos illetve egyéb nyelvtani feladatokból áll. Ezek azok, amelyek nyelvvizsgánként leginkább változnak.

A nyelvvizsgák a két részen (szóbeli és írásbeli) belül készségeket is mérnek. A beszélgetés során mérik például a beszédkészséget, a magnóhallgatás során a beszédértés készséget. Az írásos feladatokban az íráskészséget, az olvasott szövegekhez tartozó feladatokkal az olvasáskészséget. Fordítások során a közvetítéskészséget, nyelvtani feladatok során nyelvismereti készséget. Széles a spektrum, és nyelvvizsgánként változik, hogy melyek
kerülnek mérésre.

Mint írtuk korábban, a nyelvvizsga akkor sikeres, ha minimum 60%-ot ér el a vizsgázó. Ugyanakkor ez még nem minden. Készségterületenként 40%-ot kötelező elérni. Hogy szemléltessük ezt egy példával: Az Origo nyelvvizsga középfokon az írásbeli részben három készséget mér: két feladattal mérnek olvasáskészséget, kettővel íráskészséget, és eggyel közvetítéskészséget. Ha a vizsgázó a fordítást (amely a közvetítéskészséget méri) hagyja utoljára a vizsga során és kifut az időből, épphogy bele tud csak kezdeni, és így nem ér el benne 40%-ot, akkor hiába írt 80%-os levelet és fogalmazást, illetve hiába oldotta meg az olvasáskészséges feladatokat tökéletesen, az egész írásbeli vizsga sikertelennek minősül.

Egy jó nyelvtanár a diák képességeit látva és azokat figyelembe véve segíthet kiválasztani a legkönnyebben teljesíthető nyelvvizsgatípust. Az Oxford Nyelviskola tanárai erre törekednek, és persze arra, hogy miután kiválasztották a legideálisabb nyelvvizsgafajtát, sokéves tapasztalatukkal és a rendelkezésükre álló professzionális anyagok segítségével felkészítsék a diákot a nyelvvizsgára.

A legnépszerűbb B2 középfokú nyelvvizsgák Magyarországon

Magyarázat:

egyéni = a beszélgetés részen a vizsgázó egyedül vesz részt és a vizsgáztatóval beszél

páros = a beszélgetés részen a vizsgázó egy másik vizsgázóval együtt vesz részt, egymással és a vizsgáztatóval is beszél

1x/2x/3x = azt jelzik, hogy a magnóhallgatás során hányszor hallgathatóak meg a szövegek

Nyelvvizsga neve Feladattípusok Van-e belőle kétnyelvű nyelvvizsga? Ára
  BME   államilag elismert   Debrecenben elérhető A) Szóbeli (egyéni):
• párbeszéd egy témáról kérdések alapján a vizsgáztatóval
• önálló témakifejtés kép alapján
• párbeszéd szituációs feladat alapján  
Magnó (2x):
• jegyzetkészítés
• háromopciós választás  

B) Írásbeli:
• kiemelt szövegrészek/címek hozzárendelése szöveghez
• kérdésekre válaszadás
• lyukas szöveg kiegészítése
• magánlevél (e-mail)
• internetes fórumhozzászólás    
A teljes írásbeli résznél szótár használható.
  IGEN   Kétnyelvű vizsga esetén plusz feladatok:          
• feleletválasztós tesztfeladatok
• fordítás idegen nyelvről magyarra
  14.500 Ft                   18.500 Ft               (komplex: 30.000 Ft)
  Cambridge   államilag elismert és nemzetközi (főleg Nagy-Britanniában elfogadott) nyelvvizsga   Debrecenben elérhető A) Szóbeli (páros):
• kötetlen beszélgetés
• témakifejtés képek alapján, hozzászólás partner témáihoz
• szerepjáték a két vizsgázó között  
Magnó (2x):
• 2 feleletválasztós feladat
• mondatok kiegészítése hiányzó szavakkal • információk párosítása monológokhoz  

B) Írásbeli:
• feleletválasztós feladat
• lyukas szöveg önálló kiegészítése
• lyukas szöveg kiegészítése megadott szavak módosításával
• paragrafusok beillesztése szövegbe
• kulcsszavak keresése és mondatba helyezése
• szövegrészek párosítása
• esszéírás
• egyéb formátumú szöveg (email, levél, jelentés, kritika) írása  
A vizsgán szótár nem használható.
  NINCS   49.000 Ft
  Corvinus   államilag elismert   Debrecenben elérhető A) Szóbeli (egyéni):
• párbeszéd (társalgási) egy témáról kérdések alapján
• vélemény kifejtése, megbeszélése egy témakör alapján
• szituációs feladat megadott szempontok alapján  
Magnó (2x):
• 8 jegyzetelt információ
• 9 rövid válasz
• 8 feleletválasztós (a/b/c)  

B) Írásbeli:
• 10 szó kiválasztása lyukas szövegben
• 8 mondatrész átalakítása
• 7 szó átalakítása
• szövegértésből 7-10 kérdésre rövid válasz  • szövegértésbe 5 kihagyott mondat beillesztése
• 10 feleletválasztós mondatbefejezés
• baráti levél/e-mail írása
• olvasói levél írása  
Az első három nyelvismereti feladatot kivéve az írásbeli részen szótár használható.
  IGEN   Kétnyelvű vizsga esetén plusz feladat:               • fordítás idegen nyelvről magyarra   16.500 Ft                         16.500 Ft                         komplex: 27.000 Ft
  DExam   államilag elismert   Debrecenben elérhető A) Szóbeli (páros):
• társalgás a vizsgáztatóval
• kiselőadás szöveg alapján
• beszélgetés vizsgázótárssal  
Magnó (2x): • hozzárendelés
• kiegészítés
• többszörös feleletválasztás  

B) Írásbeli:
• rövid választ igénylő kérdések
• mondatrészlet visszahelyezés szövegbe
• hiányos szöveg kiegészítése szókészletből • fogalmazás
• hivatalos levél  
Írásbeli résznél választható humán- vagy reálmodul. A vizsgán szótár nem használható.
  NINCS   12.000 FT                   15.000 Ft                   komplex: 25.000 Ft
  ECL   államilag elismert és nemzetközi (főleg az EU-n belül elfogadott) nyelvvizsga   Debrecenben elérhető A) Szóbeli (páros):
• irányított páros beszélgetés
• monológ képi stimulus alapján  
Magnó (2x):
• feleletválasztós feladat
• kérdések rövid megválaszolása  

B) Írásbeli:
• mondatrészek szövegbe helyezése
• olvasott szöveg alapján kérdésekre rövid válasz adása
• internetes fórumhozzászólás írása
• baráti email írása   Az két írásos feladathoz szótár használható.
  NINCS   17.000 FT               17.000 Ft             komplex: 28.000 Ft
  Euroexam   államilag elismert   Debrecenben elérhető A) Szóbeli (páros):
• társalgás a vizsgáztatóval
• történet elmondása képek alapján
• 3 db rövid szituáció eljátszása a vizsgáztatóval
• kommunikációs feladat két vizsgázó között, amelyet egymással megvitatva kell megoldaniuk közös nevezőre jutva  
Magnó (2x):
• rövid szövegek témához párosítása
• jegyzetelés
• rádió program alapján feleletválasztós teszt  

B) Írásbeli:
• bekezdés címek párosítása szöveghez
• állítások hozzárendelése a megfelelő témájú szöveghez
• feleletválasztós teszt
• ügyintéző levél
• választható téma kifejtése  
A vizsgán szótár használható.
  IGEN   Kétnyelvű vizsga esetén plusz feladatok:        
• angol szöveg tolmácsolása feladatlapra hallott szöveg alapján  
• magyar nyelvű ügyintéző levél lefordítása angolra
  21.000 Ft                             22.000 Ft               komplex: 32.500 Ft
  IELTS   nemzetközi nyelvvizsga (bevándorlás céljából minden ország elfogadja), Magyarországon honosíttatani kell   Budapesten vagy Szegeden érhető el A) Szóbeli (egyéni):
• társalgás a vizsgáztatóval
•  monológ majd társalgás megadott téma alapján
• a kapott témával kapcsolatos mélyebb gondolatok, problémák, jelenségek kifejtése
Magnó (1x):
• 4 különböző formátumú és tematikájú szöveghez tartozó 10-10 kérdés megválaszolása, amelyek szintén különböző formátumúak (feleletválasztós, párosítás, diagramon vagy térképen elhelyezés, jegyzetelés stb.)
 
B) Írásbeli:
• 3 olvasott szöveghez tartozó változatos feladatok megoldása (információ azonosítás, igaz/hamis, összegzés párosítása szövegrésszel, mondatok befejezése stb.)
• hivatalos szöveg írása diagram/táblázat/eljárás megnevezése stb. alapján
• diszkurzív esszé írása megadott aspektusról  
A vizsgán szótár nem használható.
  NINCS   62.800 Ft
  ITK/Origo/Rigó utcai nyelvvizsga   államilag elismert   Debrecenben elérhető   A) Szóbeli (egyéni):
• irányított beszélgetés
• önálló témakifejtés kép alapján
• szituációs párbeszéd  
Magnó (3x):
• magyar kérdésekre magyar válaszadá
• öt információ kiszűrése és leírása magyarul
 
B) Írásbeli:
• angol nyelvű szöveg olvasása, magyar kérdésekre magyar válaszadás
• kihagyott szókapcsolatok szövegbe való visszahelyezése
• angolról magyarra fordítás
• baráti levél vagy fogalmazás írása
• véleménykifejtő esszé írása  
A teljes írásbeli rész során szótár használható.
  Csak kétnyelvű nyelvvizsgára van lehetőség 13.000 Ft                     15.000 Ft                 komplex: 28.000 Ft
  ÖSD   nemzetközi és államilag elismert német nyelvvizsga   Debrecenben elérhető A) Szóbeli (egyéni):
• beszélgetés 5 megadott téma egyikéhez kapcsolódóan
•  témakifejtés egy választott képről
• érvelés megadott témában  
Magnó:
• táblázat kiegészítés (1x)
• igaz/hamis állítások (2x)  

B) Írásbeli:
• feleletválasztós teszt
• címek szöveghez rendelése
• szó- vagy szórész beillesztése szövegb
• hivatalos levél/e-mail
• véleménykifejtő esszé  
A teljes írásbeli rész során szótár használható.
  NINCS   39.500 Ft
  TOEFL   nemzetközi nyelvvizsga (főleg az USA-ban elfogadott), Magyarországon honosíttatni kell, csak két évig érvényes   Debrecenben elérhető A) Szóbeli (egyéni):
• 6 feladat: 2 független (pl. témakifejtés) és 4 összefüggő (más készségterületekkel függenek össze: pl. hallott vagy olvasott információról kell beszélni) (30 pont)  
Magnó (1x):
• 6-9 feladat
• 2-3 társalgás
• 4-6 előadás (30 pont)  

B) Írásbeli:
• 3-4 bekezdéshez tartozó 12-14 kérdéscsoport megoldása (30 pont)
• 2 esszéírás olvasott vagy hallott szövegek alapján • 1 érvelő esszé (30 pont) Összesen 120 pont szerezhető (4×30). 66-82 elért pont felel meg a magyar középfokú nyelvvizsgának. A vizsga számítógépen, internet segítségével történik.  
A vizsgán szótár nem használható.
  NINCS   220 USD